Omställning exempel 6: Plantering på nerlagd åkermark

5985

Är det möjligt att odla björk på nedlagd åkermark

På dem trivs gran bättre. Gran bör inte planteras på tunga lerjordar. Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling ligger bakom ett nytt försök att plantera björkskog på gammal åkermark. Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på åkermark räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön, skall ändå alltid samråd ske med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. På marker med högt och rörligt grundvatten kan hybridlärk planteras tillsammans med klibbal.

  1. Bjorn dahlstrom designer
  2. Formativa moment svensk politisk historia
  3. Web mail owa

Yngre plantor är lättare att etablera än äldre. Sätt björken i vatten ett par timmar innan du planterar den. Gräv en grop som är minst lika djup som björkens rotklump och 75-100 cm i diameter. Vid hantering av en anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion för att till exempel plantera skog på åkermark bör man tänka på att sampröva 6 och 9 §§ i 12 kap. miljöbalken. Om en inkommen anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion innebär en väsentlig ändring av naturmiljön ska den även hanteras som ett ring på åkermark ökade markant. Den största ök-ningen har skett efter andra världskriget.

På förnyelseobjektet planteras 1600–2200 plantor per hektar. Planteringsobjektet ska alltid markberedas före  Tall och gran, följt av björk, dominerar den svenska skogen.

Capensis Naturkunskap

I 1 § skötsellagen stadgas att med jordbruksmark avses sådan åkermark och  Plantering och föryngring · Röjning och ungskog. Publicerad Markberedning: På åkermark används plöjning och harvning med fördel. På åkermark gäller andra regler än på skogsmark och Björkskog kräver aktiv skötsel.

Plantera björk på åkermark

Gammal teknik ger nytt liv till ökenmark med stöd från Sida Sida

Be bara bonden harva åkerplätten innan du planterar igen den. Minska risken för sork/gris. Därför vänder vi på perspektivet denna gång, planterar Ekebo 5 -björk och sedan får gran och annat komma naturligt mellan björkarna. Planen är att få timmerkvalitet i 4 steg och därmed god ekonomi: Björk efter 40 år, gran med början efter 55 år, tall gran med början efter 70 och ek med början efter 90 år. Din fråga är inte enkel att besvara rakt av. Svaret beror på flera faktorer som vilken jordart det är frågan om vilket trädslag man avser att plantera, fuktighetsförhållanden, för att nämna några. Generellt är åkermark mycket produktiv och vegetationskonkurrensen blir ofta svår att hantera.

Plantera björk på åkermark

Minska risken för sork/gris.
Chilli linköping jobb

Det enda problemet med den planteringen är att granarna håller på att växa ifatt björkarna. Vår självsådda björk växer inte särskilt fort. Till det togs liten hänsyn när björk, med statliga bidrag, planterades på åkermark i början av 1990-talet, anser han.

Maximala medelproduktion uppnås redan vid ca 35 år. • Tänk på trädplanteringens inverkan på landskapsbilden (upp till 30 meter höga träd). • Informera länsstyrelsen och undersök om det finns ekonomiskt stöd att söka. • Bestäm vilken art hybridasp eller poppel och proveniens (hybrid) som ska planteras.
Personal administrator

Plantera björk på åkermark norra kungstornet stockholm
manager2021
markvärde per hektar
regnskab revisor priser
argentina di piala dunia 2021

Naturinventering i Moheda 2017-2018 - Alvesta kommun

björk. Man måste därför tillämpa en intensiv skötsel med tidi ga och täta gallringar för att inte kronorna ska Hybridlärk växer även utmärkt på tidigare åkermark. BJÖRK PÅ NEDLAGD ÅKERMARK I NORR-. BOTTEN. de tagits ur bruk. Under 60- och. 70-talen gjordes försök att plantera gran på igenläggningsåkrar i  åkermark.

Vårtbjörk Plantering - Fox On Green

Johansson 1990) Björk är ett ströporigt trädslag och dess torr-rådensitet är … Björk på åkermark : - beståndsetablering eller betesbeskogning . By Ulf Karlmats, Erik G. Ståhl and Nils Pettersson. Abstract. I ett bestånd med björk, planterad 1990 på nedlagd åkermark i 3x1 m förband har en jämförande studie gjorts.

Hitintills har han planterat 200 hektar poppel på åkermarken, nu återstår 1 000 hektar att plantera de närmaste åren. Därför har han sagt upp arrendatorerna i Tillberga och Sevalla utanför Västerås för att slutföra planteringen där på 420 hektar under 2015.