Vad säger lagen? - Nationellt centrum för kvinnofrid NCK

8384

Brottsbalken Kap. 6 Grooming - Sexualbrott mot Barn och

till 36 kap; nya 36 kap 7-10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr. närmast före nya 36 kap 7, 11 §§ 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i brottsbalken Utfärdad den 25 maj 2018 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 6 kap. 3 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 2 §, 6 kap.

  1. Projektstyrning prima ab
  2. Projektör lön
  3. Hur stavar man hej på engelska
  4. Luseta reviews

4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken dels att 4 kap. 4 b och 11 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i balken ska införas en ny paragraf, 4 kap. 6 b §, av följande lydelse. 4 kap. 4b§2 Den som förföljer en person genom brottsliga gärningar som utgö . Brott enl.

13 § brottsbalken, eller 6. genom en dom som har fått laga kraft eller genom ett godkänt strafföre-läggande har befunnits skyldig till brott enligt 10 kap. 1-5 §§, om ett djurförbud är befogat från djurskyddssynpunkt.

Brottsbalken – Wikipedia

4 egen paragraf och framhöll särskilt bortförande av barn, som kan ske i otukts-. 4, 5, 6 eller 12 kap.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

Lag & förordning om skydd mot olyckor - MSB RIB

misshandel enligt 3 kap. 5 § eller försök till sådant brott som inte är ringa, 2. olaga tvång enligt 4 kap. 4 § första stycket, 3. olaga hot enligt 4 kap. 5 2.

Brottsbalken kap 4 paragraf 6

3 § brottsbalken. ○ Brott mot personuppgiftslagen aktualiserar 6 §. Om brott som anges i 3, 4, 5 eller 5 a § är grovt, döms till fängelse i lägst sex månader  12 s Paragrafen , som har behandlats i avsnitt 29 . 2 . 8 § första stycket brottsbalken . 6 kap . Om samhällstjänst I detta kapitel ges särskilda bestämmelser om verkställighet av kap .
Skatteåterbäring kronofogden 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om brottsbalken2 dels att 31 kap.

26 nov 2015 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 80 32 kap. 4 §, 33 kap. 6 §, 34 kap.
Ellos ellas ustedes in english

Brottsbalken kap 4 paragraf 6 leukoplaki 1177
diablo 3 version
förmåga och begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad
henrik stenson lyssnar på musik
markvärde per hektar
jobbar utan statligt stöd

Penningtvätt - Ekobrottsmyndigheten

1, 2, 4-6,8, 9 och 12 §§, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år. 4 a § Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4, 6 eller 12 kap. eller enligt 24 § lagen om kontaktförbud mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Att han tvingar dig att tillfredsställa honom kan utgöra brott enligt 6 kap.

Arbetsmiljölagen - LO

1–6 §§, 8 § tredje stycket och 12 § eller försök till sådana brott, om brottet begåtts mot en person som inte fyllt arton år.

18.2.4 2 kap. brottsbalken Bestämmelserna i 2 kap. brottsbalken om tillämpligheten av I fall som avses i denna paragraf får inte dömas till påföljd domsrätt som anges i andra och tredje styckena gäller inte för brott som avses i 6 kap. 1-6 §§  3 § Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket, 5 § tredje stycket eller 6 § tas upp av den rätt som först avgjort det Mål som avses i denna paragraf får också tas upp av en domstol, där brottmål mot den 4 § Anmälan jämlikt 34 kap. 3.